_____________________________________________________________________________________

○○○ Aktuálně ode mě...

...aneb co se tu děje ○○○


Mějte nádherný rok 2014!
***
Z důvodu šílené zaměstnanosti a nedostatku času
blog v poslední době trošku strádá.
Snad ho již brzy budu krmit více.
***
_____________________________________________________________________________________

Březen 2009

Na konci

19. března 2009 v 16:58 | Jáá |  Mé básně
Na konci života,
na konci snění.
Chtěla jsem žít láskou,
né smutněním.
Na konci světa,
na konci sebe.
Nechtěla jsem jiného
než jedině tebe.
Na konci smutnění,
nazačátku nových cílů.
Omlouvám se za vše,
a hlavně za to,
že neměla jsem na život už sílu.
Omlouvámse tobě,
že někdy jsem lhala.
Nebylo to záměrně,
já jen se životem se prala.
Omlouvám se tobě,
za všechny ty hádky.
Promiň mi teď,
že můj život je krátký.
Promiň mi vše,
já to tak nechtěla.
Byly i časy,
kdy štěstím jsem plakala.
Teď naopak brečím smutkem.
Prosím,
nelam hůl nademnou
a mým skutkem.
Musí to tak být...


Nežiji, jen přežívám..

19. března 2009 v 16:49 | Jáá |  Mé básně
Nežiji, jen přežívám.
Na pohádky já už se nedívám.
Nejsou pravdivé,
takový není svět.
Poznala jsem život,
poznala jsem jed.
I když bych ráda chtěla říci,
že život není žádnou polednicí.
Nemohu,
svět už pro mě ztratil svou oblohu.
Je obloha důležitá?
Jasně že je.
Bez ní všechno smutně zní
a prázdnotou zeje.
Bez ní není ráno,
není den.
A ty jen smutně čekáš,
kdy ukončí se tvůj strašlivý sen.Jak...?

19. března 2009 v 16:36 | Jááá |  Mé básně
Jak smát se, když oni vše zkazily.
Jak netruchlit, když oni zabily.
Jak mlčet, když oni křičí.
Jak nezkazit, když oni vše ničí.
Jak milovat, když oni jsou podlí.
Jak věřit, když se nemodlí.
Jak nedát se, když oni mě zkouší.
Jak být napít se, když pro ně jsem pouští.
Jak brát, když oni nechtějí dávat.
Jak mluvit když oni se chtělí jen hádat.
Jak nepodlehnout, když oni mě mučí.
Jak dívat se jim teď z očí do očí.
Jak povídat, když oni nechtějí mě slíchat.
Jak žít, když mě nenechají dýchat.


Marné iluze

19. března 2009 v 16:33 | Jááá |  Mé básně
Mlčky ptám se já,
zda stojí zato žít.
Když má duše je prokletá
a poklad žití skryt.
Nač jen tu být,
když žít už mě nebaví.
Proč dále jít,
když boty mám děravý.
Srdce je na kusy,
tělo v bedně z dřeva.
Marné to shluky iluzí.
Ach já smutná děva.


Další jizva

19. března 2009 v 16:25 | Jáá |  Mé básně
Další jizva hýzdí mé tělo.
Já už nemůžu se dívat na tvé veselé čelo.
V depkách se utápím,
ty se jen směješ.
Často přemýšlím nad tím,
že si mou smrt vlastně přeješ.


Domeček z karet

19. března 2009 v 16:21 | Jááá |  Mé básně
Můj život,
jak domeček z karet se hroutí.
Jsem jak nic,
jak rozlámaný košík z proutí.
Bez tebe už život není takový jaký býval.
Nikdy už nezapomenu jak si se na mě díval.
V očích si měl lesk
a krásu naší lásky.
teď se ti dělají jen na obličeji vrásky.
Takový jaký si býval,
už nebudeš.
Já se nezměním
a ty odejdeš...
Mám se ptát co se dál bude dít?
Ty budeš své sny s jinou žít
a já o tobě jenom snít.


Vládci světů

19. března 2009 v 16:11 | Jáá |  Mé básně
Už nechci tady být,
už nebaví mě svět.
Chci se zase vrátit
o pár roků zpět...
Kdy byly jsme vládci všech těch světů.
Kdy měli jsme oči jen pro sebe.
Kdy postel má byla poseta spoustou jarních květů.
Kdy myslela jsem jen na tebe...
Teď na tebe stále myslím,
avšak ty už na mě ne.
Na mě si tvoje strdíčko
ani nevzpomene.
Už postel má není poseta spoustou jarních květů.
Už nejsme vládci všech těch světů.
Ty na mě už nemyslíš,
já však zapomenout nemohu.
Potřebuji tě jako svět svou oblohu.


Emoce

19. března 2009 v 14:05 Psychologie

EMOCE


- neboli city označují zážitek, který nelze slovy vyjádřit hledají se znaky, které tento fenomén

odlišují od ostatních

- obsahy emocí jsou vyjadřovány slovy smutek, lítost, radost, hněv,atd., ale prožitky slovy vyjádřit nelze, proto emoce ani nemůžeme definovat

- pojem emoce vyjadřuje stav prožívání označovaný jako cit a zároveň s tím spojené fyziologické změny organismu

znaky:
zážitek libosti nebo nelibosti ( výjimky např. lítost - nemá ani příjemný ani nepříjemný akcent)
určitá úroveň vzrušení
zážitek napětí či uvolnění
specifická zážitková kvalita, která činí emoci tím čím je a posle níž je emoce pojmenována (radost, smutek, stud…..)

- problém vztahu mezi pojmy emoce a city - je dobré je odlišovat
stránky emocí

behaviorální fyziologická city = prožívání fyziologických

(vegetativní změny) změn (obrácený vztah) - zjistilo

emoce se, že tato definice neplatí,

protože, když přerušíme spojení
mezi mozkem a vnitřním prostředím,
zážitek emoce nemizí

(cit)

- rozhodující je zážitkový obsah emocí, neboť v obsahu tohoto prožívání spočívá subjektivní hodnota situace a konkrétní psych. stav subjektu, který tato situace vyvolává, behaviorální část emoce může být potlačena ( např. subjekt prožívá v určité situaci hněv, ale potlačí jeho behaviorální projev tj. agresi a dokonce může simulovat opak toho, co cítí)

- city lze tedy charakterizovat jako vzrušení mysli a emoce jako vzrušení organismu, ale obojí tvoří jednotu

- další podstatný znak emocí je, že vystupují nechtěně, mají spontánní původ, nelze je uměle vyvolat ani je odvrátit, některé např. úzkost jsou velmi vtíravé

Funkce emocí

- pro přežití musí mít organismus informace (tzv. kognitivní proces), ze kterých je potřeba vytřídit důležité a nedůležité = emoce mají význam hodnocení významnosti podnětu

- funkce emocí spočívá v hodnocení situace, v níž se subjekt nachází, je to reakce na subjektivní význam situace, emoce v nás vyvolávají jen situace, které jsou pro nás významné, situace nevýznamné nás nevzruší

- původně - vše příjemné je biologicky užitečné, vše nepříjemné je biologicky škodlivé - cit říkal jedinci, co je příjemné a užitečné = biologická účelnost

- vývojem - kultura vznikla z nedostatečné fyziologické připravenosti člověka pro život ( ve srovnání se zvířaty) člověk si v přírodě vytvořil umělé prostředí pro přežití

- nyní - vše významné (sublektivně) je emociogení, ale není to vždy biologicky účelné

- emoce jsou komplexní:

aktivace - akční pohotovost - zvýšený výdej

aktivace organizace energie

organizace - emoce organizují instrumentální

emoce vzorce chování, jsou základním činitelem učení

motivace (odměny - příjemné, tresty - nepříjemné)

motivace - strach = útěk

- člověk má 2 aparáty:rozum (racionální) a cit (iracionální) - spolupracují, jsou funkčně komplementární - hedonistický princip = všechny živé bytosti se snaží o dosažení příjemného a odstranění nepříjemného, rozum slouží k hledání prostředků k dosažení cíle (např.životní cíle). Prostředky - utilitární (hodí x nehodí)

- etické (přijatelné)

- funkčně dominantní aparát reprezentují moce, ale funkce obou aparátů se doplňují

- vyšší city - morálka, etika, lítost

- emoce mají klíčovou roli

- existuje teorie, která říká, že druh emoce lze vyjádřit následující rovnicí:

konkrétní emoce = vzrušení + interpretace situace (tzn., že různost v prožívání emocí je

určována "kognitivním zpracováním situace", která vzrušení vyvolala

- neexistuje absolutní racionalita, seberacionálnější úvahy jsou stále nástrojem toho vyhnout se nepříjemnému

- selektivní a tonizující vliv emocí - předmět, který má emocionální hodnotu je vnímán důrazněji, uvědomování si objektů s negativní hodnotou může být potlačeno (obrana v percepci), obecně platí, že silné emoce (afekty) činnost dezorganizují ať jsou příjemné nebo nepříjemné

Vývoj emocí

- u každého jedince odlišný

0 dospělost

- s přibývajícím věkem se projevuje větší diferenciace emocionálních reakcí


žárlivost

strach

hnus

vztek

nelibost

vzrušení

libost

spokojenost

náklonnost

0 3 6 9 12 15 18 21


- fenomén emoční fixace - osoby, které v dětství uspokojily libido dítěte, se stávají vzory, které v pozdějším věku dospělý člověk vyhledává (matka pro muže hledaným vzorem ženy - ne fyzická podobnost, ale spíše podobnost určitého druhu postojů, které vůči němu jeho matka projevovala)

Diferenciace emocí

- novorozenec - vykazuje jen určitou úroveň emocí, libost a nelibost, o něco později se projevuje strach z neznámých předmětů a vztek jako reakce na překážky

- v průběhu vývoje se emocionální život člověka diferencuje, ale existují základní emoce, které mají diferenciovaný obsah podle situací, které je vyvolávají:

radost reakce na zisk

smutek reakce na ztrátu ( peněženka x shořelý dům)

strach reakce na hrozbu

hněv reakce na překážku

Fyziologické změny při emocích

- jsou účelné, např. při vzteku (původně znamenal boj) se zvyšuje srážlivost krve

- galvanický reflex - změny kůže - detektor lži

- útrobní změny jsou vůlí nekontrolovatelné

- nejsou dostatečné pro odlišení emocí, ukazují pouze, že subjekt je ve stavu vzrušení, ale ne, co prožívá

Výraz emocí

- projevy emocí v mimice (obličej) a pantomimice (držení těla) - patrné především v obličejovém svalstvu ( partie kolem úst)

- některé výrazy emocí jsou biologicky determinované, kdysi měly svůj účel, jiné např. chvění biologicky účelné nebyly

- každý jedinec má individuální výraz emocí, ustálené vzorce emocí lze nalézt při prožívání bolesti, překvapení, hněvu, rozhořčení, odporu, křiku, nelibosti a sexuálního vzrušení

- je produktem nápodoby ( u osob od narození nevidomých je chudší, než u osob vidomých

- předstíraný výraz se liší od výrazu skutečného

- ženy posuzují výraz lépe než muži

Vliv kultury

- v procesu socializace v různých kulturách se člověk učí určitým emocím a kontrole jejich výrazu (okolnostem, za kterých není vhodné je dávat najevo) - např. stud z nahoty je v určitých kulturách vypěstovaný a v jiných ne, v Japonsku se káraný člověk musí usmívat, muži jistého kmene neznají pocit sexuální nevěry, za nevěrnou je považována žena, která s jiným mužem jí, u Číňanů vyvolává odpor polibek, u Indů podání ruky atd.
Třídění emocí

- uvádí se od nejjednodušších k nejsložitějším: pocity (hlad, únava - elementární druhy citů), emoce (zvláštní formou jsou např. nálady - emociogenní stavy, které vytváří podbarvení našeho každodenního psychického života např.skleslost….), citové vztahy (láska, nenávist), vyšší city (estetické, etické - dobro, intelektuální - pravda)

- afekt = silně probíhající cit

Třídění EMOCÍ

a) podle původu - tělové, smyslové, duševní, duchovní

b) podle předmětu - bytost, věc, idea, děj

Další třídění - podle K. Jasperse

1) fenomenologické východisko (druh bytí)

a) city s osobnostním přízvukem (můj smutek)

b) city s předmětným přízvukem (smutná krajina)

c) různé modality

d) stavy bez obsahu

2) podle předmětu na něž jsou city zaměřeny (bytost,věc)

3) podle původu - tělesné, smyslové, duševní, duchovní

4) podle účelu, význam pro život

5) partikulární x totální

6) hledisko intenzity a trvání

7) city x pocity (hledisko jednoduchosti a koplexnosti)

Zvláštní forma emocí = nálada, čili určité emoční ladění, příjemné X nepříjemné

PODSTATNÉ ZNAKY EMOCÍ

a. zážitek libosti a nelibosti

b. určitá úroveň vzrušení

c. zážitek napětí a uvolnění

Emoce X City

City = vzrušení mysli

Emoce = vzrušení organismu

TEORIE EMOCÍ

I. P.V. SIMONOV - emoce kompenzují deficit informace, E jsou zbytečné pro plně info. systém, tato teorie kritizována jako jednostranná

II. LUTCHIK - Emoce fungují jako reakce na životně významné situace, dávají šance na přežití a současně jsou komunikativní signály

III. Sartre - Emoce vyjadřují regresi k magickému vědomí a tak i k magické formě bytí

PODMÍNKY VZNIKU EMOCÍ

a) vnitřní

- aktualizované potřeby

b) vnější

- všechny situace, které mají pro jedince význam

FRAISSE - rozlišuje podmínky vzniku EMOCÍ

1. nedostatek možností adaptace (E vznikají, když jedinec nemůže adekvátním způsobem reagovat na stimulaci, což je obvyklé v nových náhlých situacích)

2. nadměrná motivovanost

3. podmíněné emoce (strach z jednoho psa = všechny psi)

4. další podmínky (stresové situace, negativní emoce)

5. PORUCHY EMOTIVITY

- nižší city (vývojově mladší)

- souvisí s tělesným stavem, mohou být i smyslové (příjemná barva, příjemné teplo…)
Vyšší city - 4. základní

ESTETICKÉ - vnímání krásy nebo naopak

ETICKÉ - posuzujeme chování z mravního hlediska

SOCIÁLNÍ - úcta k někomu

INTELEKTUÁLNÍ
PORUCHY EMOCÍ


LABILITA = náhlé přechody, nepochopitelná citlivost

RIGIDITA = malá pohyblivost citů (strnulost)

AMBIVALENCE = závažná porucha, čl. prožívá 2 emoce, které jsou protichůdné /schizofrenie/

HYYPERMOTIVITA = emoční podrážděnost

APATIE = lhostejnost, nereagování na podněty

EXPANZIVITA = zvýšení sebevědomí

MANICKÁ PORUCHA = velká nestálost


Konflikt, flustrace, stres

19. března 2009 v 13:55 Psychologie

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE


KONFLIKT, FRUSTRACE, STRES


KONFLIKT


- přirozeným založením člověka


A. vnitřní konflikt - volba mezi dvěma či více neslučitelnými cíli, staví subjekt před volbu, rozhodnutí se pro jednu z tendencí


B. vnější konflikt - střetnutí zájmů, postojů, motivů dvou či více osob


Charakteristika K.

1. konflikt apetence: volba mezi dvěma příjemnými věcmi

2. konflikt averze: rozhodnutí se pro objekt, který je současně přitažlivý a odpudivý, při tomto rozhodování většinou člověk hledá náhradní řešení, nebo si vybere z ambivalence


TYP KONFLIKTŮ

1. unikový

2. kopletitivní (své cíle)

3. přizpůsobivý

4. kooperativní (obou stranná výhra)

5. kompomisový

Frustrace


- vzniká, jestliže se zacílenému chování individua postaví do cesty překážka, vzniká situace bariéry, tedy situace frustrace

- znakem je zmaření nějakého uspokojení nebo vyhlídky na uspokojení

- různé významy pojmu frustrace - vnější situace vyznačující se blokádou uspokojení

- vnitřní psychický stav vyvolaný touto situací

- vnější projevy frustrace, frustrované chování

- intrapsychický stav frustrace - je důsledkem frustrující situace, jeho podstatou je nedosažení cíle

- frustrované chování - projev vnitřního stavu frustrace, je předmětem studia psychologie

- druhy frustrujících situací:

1. vnější překážka - fyzická (zamčená místnost) nebo psychická (zákaz kina) překážka

2. vnitřní překážka - zábrana (např. morální) realizovat uspokojení nějaké potřeby

nutnost rozlišení frustrující a problémové situace - problémová situace je otevřená, subjekt hledá řešení, frustrující se stává tehdy, když řešení nenalezne

a.drobné každodenní frustrace (překážení druhých, ztracené předměty atd.)

b.významné životní frustrace (nedostatek lásky, pomoci, atd.)

c.existenciální frustrace (ztráta smyslu života, životních perspektiv) - může vést až k rezignaci na život a sebevraždě; zavedl Frankl

d.sociální frustrace - ztráta a omezování svobody, když je čl. vystaven nátlaku,nazýváme též

- reaktance - zvláštní případ sociální frustrace - reakce na ztrátu a omezování svobody (různé podoby: od situace, kdy je nakupující člověk přemlouván prodavačem, až po skutečnou ztrátu svobody)

- konfliktové frustrace - vyplývají z oddalování rozhodnutí pro určité jednání, je pozastaveno dosažení cíle, může vést k neuróze (např. není-li jedinec schopen řešit konfliktní soužití)

- základní poznatky o reakcích na frustraci byly získány experimentální cestou, jsou v podstatě totožné s obrannými mechanismy (ego-defenzivními mechanismy):

- frustrovaný jedinec se snaží rozbít překážku nebo napadnout zdroj frustrace

- kompenzace (stanovení náhradního objektu)

- bagatelizace (znehodnocování nedosažitelného cíle)

- regrese (infantilní kompenzace, např. útěk k osobě s mateřským chováním)

- racionalizace ("vysvětlování" neúspěchu nebo selhání)

- v reakcích na frustraci je nejčastější agrese, dále různé druhy sebeklamů

- frustrační tolerance - způsobilost individua odolávat frustrující situaci ( děti mají nižší frustrační toleranci, tj. podléhají snáze důsledkům frustrace než dospělí)

- kolektivní frustrace (války, hospodářské krize) jsou snesitelnější, než frustrace individuální

- křižovatky frustrovaného jedince (R.B.Cattell) - alternativy možných důsledků rozvíjející se frustrAce

aktivizovaná potřeba

uspokojení překážka pokračující

zloba deprivace
rozbití překážky překážku se nepodaří rozbít prodlévání ve fantazii

zoufalství rezignace setrvávající neadjustivní

bojovnost

rozhodnutí se ke kontrole popudu

sublimace nebo deviace vnitřní konflikt a úzkost "zlovolné potlačení"

stav konfliktu a úzkosti

fantazie a ostatní "obrany" pokus o represi regresivní vyjádření potřeby

formování neurotických symptomů

konverze regrese psychosomatické úzkostně depresivní

poruchy symptomy

-je patrné, že protahovaná frustrace (deprivace) může vést až ke vzniku neurózy (případně psychózy)

-dvojí zaměření agrese: proti jiným osobám-hetropunitivita (krajním případem je vražda), proti sobě samému - autopunitivita (krajním případem je sebevražda); autopunivita může mít nejrůznější formy nevědomé autodestruktivity - je-li frustrací vyvolán silný pocit viny, jedinec se trestá nevědomě sám (nevysvětlitelné havárie)

DEPRIVACE - protahovaná frustrace, dlouhodobé neuspokojování, vede ke vzniku neurózy až psychózy
Stres

- je to silná frustrace, která vzniká tehdy, působí-li na člověka silný podnět dlouhou dobu, nebo ocitne-li se v nesnesitelné situaci, které se nemůže vyhnout, a setrvává-li v ní

- má za následek nadměrné vzrušení, na které organismus odpovídá nejprve poplachovou reakcí, která přechází v pokus o adaptaci a nepodaří-li se, pak ve vyčerpání

- poplachová reakce vyvolává fyziologické změny (zvýšenou srdeční činnost a krevní tlak, pokles teploty kůže, hormonální změny atd.), které jsou provázeny emocemi neklidu a ohrožení a dalšími negativními pocity

- při neschopnosti individua vyrovnat se se stresem dochází k vyčerpání a v extrémních případech i ke smrti

- vyčerpává zásoby adaptační energie

- vztah stresu a frustrace: stres je frustrací silné motivace ( žije-li jedinec v nadměrně hlučném prostředí nebo v nešťastném manželství a nemůže z těchto situací vystoupit, je tím vlastně frustrována jeho potřeba vyhnout se takovým nesnesitelným situacím, které ho stále iritují. Nachází se v situaci trvale silné frustrace, ve stresové situaci, v níž není možná adaptace)

- negativní vlivy působící ve stresových situacích =stresory (fyzické, sociální resp. psychické)

- při kontaktu se stresorem dochází ke kompletní fyziologické reakci = mobilizace rezerv = vyčerpání zásob adaptační energie = psychosomatické choroby

- přehled působnosti různých stresorů (hodnoty vyjadřují sílu negativního vlivu) - úhrnná hodnota 150 bodů této škály dává 37% pravděpodobnost tělesného onemocnění, 300 bodů již 80% pravděpodobnost

smrt manželského partnera 100

rozvod 73

trest vězení 63

zranění nebo nemoc 53

svatba 50

těhotenství 40

sexuální problémy 39

přírůstek v rodině 39

změna finanční situace 38

půjčka nad 10 000 dolarů 31

vypršení půjčky 30

začátek nebo ukončení školy 26

změna životních podmínek 25

změna osobních zvyklostí 24

potíže s nadřízeným 23

změna pracovní doby 20

změna bydliště 20

změna návyků volného času 19

půjčka pod 10 000 dolarů 17

změna návyků na spánek 16

dovolená 13

vánoční svátky 12

- zvládnutí ("coping") - zvládnutí působícího stresoru - nasazení sil k boji se stresem (uplatňuje se jednota osobnosti a jejího životního prostředí

- boj s vnějšími stresory ("coping strategies") - např. student obávající se těžké zkoušky studuje mnoho hodin

- boj s vnitřními stresory ("defensive strategies" - jsou nevědomé) - např. jiný student v téže situaci tráví večery v hospodě, hodně pije, zapomene si natáhnout budík a zaspí

Tři způsoby zvládnutí:

1. Zaměření na změnu nebo odstranění vnějších podmínek vyvolávajících stres (instrumentálně orientované zvládnutí)

2. Zaměření na vnitřní změnu, na eliminaci či reinterpretaci negativních emocí (emocionálně orientované zvládnutí)

3. Zaměření na změnu významu pro jedince, na přehodnocení situace (zaměření zvládnutí na přecenění)

- čistě racionální řešení stresové situace je vždy jednostranné, subjekt je vždy angažován emočně, důležitá je podpora sociálního okolí

- sociálně psychologické aspekty stresu

streskognitivní složka sociálně-psychologická emocionální složka vegetativní složka

stresu složka stresu stresu stresu


orientační zaměření

(přikrčí se a pozoruje)

osobnostní expanze stabilizující

pozici individua ve skupině


- informační exploze

- dotěrná pohostinnost

- solidární postoje

- exaltace v interpersonálních

vztazích- stabilizace pozice, role vynucené prokazování

- utváření neform. skupin pomoci partnerovi

zvětšování aktivity kontaktů zmenšování aktivity kontaktů

aktivizace kontaktů aktivizace kontaktů vyhýbání se kontaktům

konzolidujících skupinu dezorganizujících skupinu odmítání partnera

- podpora cíle skupiny (vůdce) - odpor proti cílům skupiny pocit vlastní cizosti

- přijímání odpovědnosti - odvrat od odpovědnosti uzavření se do sebe

- přátelské vztahy s druhými - pocit cizosti vůči druhým

osobnostní expanze ničící

pozici jedince

- živelná agrese

- sebevražda

- symptomy stresu: zvýšená vzrušivost nebo utlumenost, křečovitost, nesoustředěnost, neschopnost uvolnit se psychicky i fyzicky, svalový třas nebo ochablost, přeskakující a "přiškrcený" hlas, projevy zkratkovitého jednání, zvýšení nebo snížení aktivity, netrpělivost, narušená soudnost a myšlenková plynulost, chybné úkony, roztržitost, zhoršená koordinace všech funkcí, zvracení, průjem a nutkání k močení


ANTISTRESOVÉ PROGRAMY

RELAXACE


Vliv barev na psychiku člověka

19. března 2009 v 13:41 Psychologie
Barvy mají různý vliv na naši náladu a city.Některé barvy zvětšují,jiné zmenšují,přinášejí pocit tepla,zimy,smutku veselost.....Podle barev se dá o člověku spoustu věcí zjistit.

Jaká barva jak působí???


žlutá - povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně

oranžová - je slavnostní, vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla, bohatství,zlata , úrody


světle zelená - působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, rostlin

tmavozelená - uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a naděje

tmavomodrá - klidná, vážná až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání a smutku

světlemodrá - působí přivětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy

červená - vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky, hluku

purpur - působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou spravedlnosti a majestátu

světle fialová - neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náročná

fialová - působí začarovaně, rozpolceně, slabošsky, je to barva magie, melancholie, opojení
hnědá - střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti

šedá - netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokor

bílá - neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty

černá - barva vzdorného protestu, zlého tajemství, nicoty, smrti


Pekelné tango

18. března 2009 v 20:39 | Jááá |  Mé básně
Tak náhlá to změna,
ze štěstí na utrpení.
Má modlitba prosebná,
teď změnila se v proklínání.
Moje vrásky ze smíchu,
teď změnily se na smuteční.
Prý žila jsem jen ve hříchu
a pomůže mi toto učinění.
Proklely mě do horoucích pekel,
nedaly žádnou šanci.
Vidím jen pár hořících světel
a ďábla, co vyzívá mě k tanci.
Tančím hořké, pekelné tango.
Pán temnot je blíž a blíž,
ostře říká
" Vzdoruj mi a okusíš bolest,
nebo poslechni a předemnou se sniž."
Má mě v hrsti, já nevím co dělat.
Jeho oči jsou tak černé,
né já nesmím se v ně dívat.
Jeho hlas je tak temný,
né já nesmím ho slýchat.
Jeho sevření...
Bože, já nemohu dýchat!
Prosím o spásení,
prosím tě bože.
Jeho sevření bodá,
jak ostří nože.
Jeho sevření ve mě život dusí,
možná je to osud,
možná to takhle býti musí...


Přivolávací kouzlo

18. března 2009 v 17:44
PROVÁZKOVÉ KOUZLO
Starou a osvědčenou čarodějnou technikou je provázková magie. Díky provázkové magii si můžete splnit jakékoli přání. K tomuto kouzlu budete potřebovat provázek z přírodního materiálu. Nejlépe červený, ale není to podmínka. Měl by být dlouhý 2metry a 70cm. Je dobré tento provázek vysvětit. Možné je, udělat to tak, že při svém vlastním obřadu požádáte Boha o pomoc a vložíte tak do provázku co nejvíce energie. Na samotný obřad provázkové magie si udělejte čas. Sedněte si, zapalte svíčku, vezměte provázek a soustřeďte se na svůj cíl, na své přání. Potom začnete pomalu s velikým soustředěním mentální síly postupně zavazovat na provaze uzly. Důležité je však pořadí: První zavážeme na jednom konci provázku, druhý na opačném konci. Třetí přesně uprostřed mezi nimi. Čtvrtý a pátý opět doprostřed mezi už hotové uzly. Máme teď tedy na provázku pět uzlů, stejně daleko od sebe. Šestý uděláme mezi prvními dvěma uzlíky, Sedmý mezi dvěma posledními. Osmý zavážeme vlevo vedle středového uzlu a poslední devátý bude vpravo vedle středového. Mezi zavazováním jednotlivých uzlů si dávejte načas, soustřeďte se na svůj cíl a vše si dopodrobna představujte. Při zavazování jednotlivých uzlíků říkejte: Prvním uzlem kouzlo začíná Druhý uzel kouzlo uskutečňuje Třetí uzel vše potvrdí Čtvrtým uzlem sílu shromáždím Pátým uzlem kouzlo ožije Šestým uzlem kouzlo upevním Sedmým uzlem události okořením Osmý uzel bude osud Devátý uzel mi dá , co je moje Tímto jste všechnu energii zaměřili do vámi uvázaných uzlů. Je v nich uložena síla. Nyní si počkejte na ideální dobu uskutečnění svého snu. Pokud jde o něco, co chcete přivolat počkejte si na dobu, kdy měsíc dorůstá. Jestli se naopak potřebujete něčeho zbavit, třeba nadbytečných kil nebo milenců, vyčkejte doby, kdy měsíc ubývá.Provázek zatím schovejte tak, aby se ho nikdo jiný nedotýkal. Ve vhodnou dobu začněte rozvazovat uzly. Každý den jen jeden, po devět za sebou následujících dnů. Nutné je rozvazovat ve stejném pořadí, v jakém jste je zavazovali. Ne v opačném pořadí. Měli by jste tedy rozeznat jeden konec provázku od druhého. Při rozvazování se soustřeďte na to, co se má stát a uvolněte i třeba s výkřikem sílu. Toto kouzlo je velmi silné, proto si dobře rozmyslete, jak své přání budete formulovat. Pozor,může se totiž stát, že se vám splní doslova.

Svěcená voda

18. března 2009 v 17:39
Takhle si můžete udělat svěcenou vodu, je potřeba na různá kouzla například na ochrany no a protože mnoho lidiček, čarodějek a čarodějů nemají přístup k svěcené vodě v kostelech tak toto kouzlo by vám nemělo chybět ve sbírce.....
POTŘEBY : Miska se solí a pramenitá voda
POSTUP : Vezmi misku se solí a a soustřed svou energii do ukazováčku a ruky s kterou píšeš...vlož špičku prstu do soli a řekni: " AŤ JE TATO SŮL ČISTÁ " Potom vezmi misku s pramenitou vodou a vhoď do ní trošku soli, zamíchej ji ukazováčkem (ve směru hodinových ručiček) a přitom říkej: "AŤ POSVÁTNÁ SŮL ODSTRANÍ Z TÉTO VODY VŠECHNY NEČISTOTY..BUĎ POŽEHNÁNA A TAK SE STAŇ ! Svěcená voda je tímto vytvořená. Můžeš ji použít při různých kouzlech, pro rituály, svěcení předmětů, kropení místnosti při čištění od negativní energie atd...


Porušení kouzla

18. března 2009 v 17:34
Zakoktal ses, zapoměla jsi text při pronášení kouzla nevadí odvolej ho! Při nepovedeném kouzlu ihned vyřkni: "všechna kouzla ruším teď! Pro nás, pro svět špatný zjev!Konec kouzel, konec štěstí. Nic dobrého to nevěstí" a kouzlo zmizí!

Jak vidět ve snu milovanou osobu

18. března 2009 v 17:33
Na bílý papír kápni čtyři kapky červeného vosku, do každého rohu jednu, a doprostřed kapku bleděmodrého. Pod vlastní krví napiš jméno uvedené osoby, a to tak, že budeš psát přímo krvácejícím prstem. Když krev na papíru uschne, polož na kapku bleděmodrého vosku nějakou věc, jíž si ceníš. Může to být řetízek, medailonek, prstýnek atd.n Opatrně papír poskládej a umísti ho pod polštář. Celou noc se ti pak o milované osobě bude zdát. Ráno papírek rozbal, vyndej z něj svou věc a spal ho. Udělej to tak i tehdy, jestliže se ti o milované osobě nezdálo. Toto kouzlo můžeš dělat pouze v neděli večer (těsně před spaním), maximálně ale dvakrát za měsíc. Jinak se tvé snažení mine účinkem.

Kouzlo peněz

18. března 2009 v 17:31
Potřeby: zelená svíčka, několik zápalek, nějaké peníze mince, bankovka

Než začnete s kouzlem vyberte si některého z božstev, které je spojeno s dobrotou, prosperitou např. Anu, Artio, Cernunnos, Dagda, Habondia, Liban,....

Postup: Za přibývajícího měsíce nejlépe ve čtvrtek nebo v neděli, utvořte kruh, vyvolejte božstvo, s nímž chcete pracovat, seznamte ho s vaší prosbou. Požádejte o pomoc s vaším kouzlem, abyste dosáhli cíle. Potom škrtněte zápalkou a pomalu zapalte svíčku. Vnímejte, jak bohyně naplňuje svíčku svou silou vaší potřeby. Položte peníze pod držák svíčky nebo před sebe na oltář a řekněte: ........"Tyto peníze jako všechny peníze, které potřebuji, jsou nyní pohřbeny mimo můj dosah. Pomoz mi ANU( nebo řekněte jméno boha nebo bohyně podle vašeho výběru), spálit všechny překážky na mé cestě a dosáhnout peněz, které potřebuji (nyní uveďte účel své potřeby např. potřebuji nutně peníze na nové auto,...).Tato svíce dohořívá stejně jako má chudoba, a tak jak se koruna zbaví zátěže, které ji drží, tak se jí zbaví i ostatní peníze, které potřebuji."..... Co nejdelší dobu s věnujte vizualizaci spalování finančních problémů a sledujte přitom, jak svíce dohořívá. Pokud nemůžete sedět tak dlouho, než svíce zcela dohoří, zopakujte toto kouzlo o následujícíh večerech, dokud celá svíce nedohoří. Jakmile svíce dohoří, měli byste rituál ukončit slovy. ....."Peníze, které potřebuji jsou uvolněny. Nyní ke mně volně plynou. Má potřeba je uspokojena. Děkuji ti, buď požehnána Anu. Ať je to tak."..... Pak můžete zrušit kruh. Při rituálu vždy přesně řekněte co požadujete! Když například chcete štěstí musíte říci jaké.. pro někoho je štěstí být spokojený, pro druhého cestování po Evropě, pro třetího auto v garáži. Musíte proto říct, co vlastně přesně chcete. Až řeknete přesně co chcete, můžete podpořit svojí žádost, prosbu ještě pomocí písničky, rytmického zaříkávadla. Tak dlouho, dokud nepocítíte množství zvýšené energie.


Děsivý a možná na tom něco bude...

18. března 2009 v 17:19
1. New York je jedenáctý stát
USA....................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

2. první letadlo, které vlétlo do dvojčat, mělo číslo letu 11......................................................................... .............................................................................................................................................................

3. v tomto letu bylo 92 pasažérů. 9+2=11............................................................................................... .................................................................................................................................................................

4. Let číslo 77, druhé letadlo, které vlétlo do dvojčat, měl 65 pasažérů 6+5=11........................................ ....................................................................................................................................................................

5. tragédie se stala 11 září. Neboli jak se nyní označuje 9/11 9+1+1=11.................................................. ................................................................................................................................................................

6. toto datum odpovídá telefonnímu číslu amerických záchranných jednotek 911. opět 9+1+1=11........... .................................................................................................................................................................. To nebude náhoda.?! Čti dál a více přemýšlej:........................................................................................ .................................................................................................................................................................

7. v letadlech bylo dohromady 254 obětí. 2+5+4=11............................................................................... ................................................................................................................................................................

8. 11. září je 254 den v kalendáři. opět 2+5+4=11................................................................................ ......................................................................................................................................................................

9. bombový atentát v Madridu se stal 3.11.2004. 3+1+1+2+4=11......................................................... ...............................................................................................................................................................

10. tato tragédie se stala přesně 911 dní po atentátu na dvojčata WTC a zase 911, zase 9/11, zase 9+1+1=11................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. Teď to ale začne bejt pořádně strašidelný:................................................................................................ ...........................................................................................................................................................

Otevři si Word a udělej následující: -napiš velkými písmeny Q33 NY (což je číslo letadla, které jako první vlétlo do dvojčat) -označ tyto písmena, změň velikost písma na 48 a typ písma na Wingdings (1).

Lektvar na zvýšení pozornosti

18. března 2009 v 17:09
budete potřebovat: nějaké čerstvé bilinky, vodu, mlíko(asi polovinu toho co vody ), limetovou šťávu, celou skořici

(neužívat velké dávky!!!)....příprava: nejprve zahřejte vodu asi na 80°C a poté ji jalijte do poloviny sklenice pak přidejte bylinky,mléko limetovou šťávu a celou skořici, necháme odstát asi 30min nakonec vindáme bylinky se skořicí a můžeme vyzkoušet


Lektvar lásky

18. března 2009 v 17:06
Budeš potřebovat: 1. pět kapek rozmarýnového oleje 2. sedm kapek růžového oleje 3. pět kapek Ylang - Ylang oleje 4. půl deci olivového oleje

Vezmi půl deci olivového oleje a přidej po kapkách ostatní, nemíchat - jen jemně kroužit v sklenici ve směru hodinových ručiček. Olejem je možné potřít růžové svíce nebo natírat na vlastní tělo - ale jen mírně.... nic se nemá přehnánět (trochu na zapěstí, za ucho, na prsa apod.). Tento olejový lektvar přivolává lásku - ideálního partnera, ale nikdy ne konkrétní osobu - to by byla černá magie.


Na dobré spaní

18. března 2009 v 17:03
Budeš potřebovat: 1. hrst meduňky 2. hrst divizny 3. hrst mateří doušky 4. krapátko medu 5. pramenitou voda 6. kotlík nebo hrnec

Smíchej bylinky dohromady (tím si uděláš čajovou směs asi na měsíc). Postav kotlík na oheň nebo hrnec na sporák, vlej do něj vodu a uveď k varu. Vezmi bylinnou směs a začni přidávat smíchané bylinky do vroucí vody pěkně po špetkách. Vždy když jednu špetku vhodíš, tak prones kouzelné zaříkání: 1. špetka: Trochu meduňky jen, aby přišel za mnou sladký sen. 2. špetka: Diviznu přidám též, ať klidným spánkem spím dnes. 3. špetka: I mateří douška je tam, spát budu až do rána, bdění je to tam. Odstav kotlík z ohně, nech ještě asi tak 2 minuty louhovat, ne déle neboť by bylo bylinné thé hořké. Přidej krapet medu a vypij tento lektvar. Můžeš si jít lehnout a spát a spát a spát.:)