_____________________________________________________________________________________

○○○ Aktuálně ode mě...

...aneb co se tu děje ○○○


Mějte nádherný rok 2014!
***
Z důvodu šílené zaměstnanosti a nedostatku času
blog v poslední době trošku strádá.
Snad ho již brzy budu krmit více.
***
_____________________________________________________________________________________

Konflikt, flustrace, stres

19. března 2009 v 13:55 |  Psychologie

NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE


KONFLIKT, FRUSTRACE, STRES


KONFLIKT


- přirozeným založením člověka


A. vnitřní konflikt - volba mezi dvěma či více neslučitelnými cíli, staví subjekt před volbu, rozhodnutí se pro jednu z tendencí


B. vnější konflikt - střetnutí zájmů, postojů, motivů dvou či více osob


Charakteristika K.

1. konflikt apetence: volba mezi dvěma příjemnými věcmi

2. konflikt averze: rozhodnutí se pro objekt, který je současně přitažlivý a odpudivý, při tomto rozhodování většinou člověk hledá náhradní řešení, nebo si vybere z ambivalence


TYP KONFLIKTŮ

1. unikový

2. kopletitivní (své cíle)

3. přizpůsobivý

4. kooperativní (obou stranná výhra)

5. kompomisový

Frustrace


- vzniká, jestliže se zacílenému chování individua postaví do cesty překážka, vzniká situace bariéry, tedy situace frustrace

- znakem je zmaření nějakého uspokojení nebo vyhlídky na uspokojení

- různé významy pojmu frustrace - vnější situace vyznačující se blokádou uspokojení

- vnitřní psychický stav vyvolaný touto situací

- vnější projevy frustrace, frustrované chování

- intrapsychický stav frustrace - je důsledkem frustrující situace, jeho podstatou je nedosažení cíle

- frustrované chování - projev vnitřního stavu frustrace, je předmětem studia psychologie

- druhy frustrujících situací:

1. vnější překážka - fyzická (zamčená místnost) nebo psychická (zákaz kina) překážka

2. vnitřní překážka - zábrana (např. morální) realizovat uspokojení nějaké potřeby

nutnost rozlišení frustrující a problémové situace - problémová situace je otevřená, subjekt hledá řešení, frustrující se stává tehdy, když řešení nenalezne

a.drobné každodenní frustrace (překážení druhých, ztracené předměty atd.)

b.významné životní frustrace (nedostatek lásky, pomoci, atd.)

c.existenciální frustrace (ztráta smyslu života, životních perspektiv) - může vést až k rezignaci na život a sebevraždě; zavedl Frankl

d.sociální frustrace - ztráta a omezování svobody, když je čl. vystaven nátlaku,nazýváme též

- reaktance - zvláštní případ sociální frustrace - reakce na ztrátu a omezování svobody (různé podoby: od situace, kdy je nakupující člověk přemlouván prodavačem, až po skutečnou ztrátu svobody)

- konfliktové frustrace - vyplývají z oddalování rozhodnutí pro určité jednání, je pozastaveno dosažení cíle, může vést k neuróze (např. není-li jedinec schopen řešit konfliktní soužití)

- základní poznatky o reakcích na frustraci byly získány experimentální cestou, jsou v podstatě totožné s obrannými mechanismy (ego-defenzivními mechanismy):

- frustrovaný jedinec se snaží rozbít překážku nebo napadnout zdroj frustrace

- kompenzace (stanovení náhradního objektu)

- bagatelizace (znehodnocování nedosažitelného cíle)

- regrese (infantilní kompenzace, např. útěk k osobě s mateřským chováním)

- racionalizace ("vysvětlování" neúspěchu nebo selhání)

- v reakcích na frustraci je nejčastější agrese, dále různé druhy sebeklamů

- frustrační tolerance - způsobilost individua odolávat frustrující situaci ( děti mají nižší frustrační toleranci, tj. podléhají snáze důsledkům frustrace než dospělí)

- kolektivní frustrace (války, hospodářské krize) jsou snesitelnější, než frustrace individuální

- křižovatky frustrovaného jedince (R.B.Cattell) - alternativy možných důsledků rozvíjející se frustrAce

aktivizovaná potřeba

uspokojení překážka pokračující

zloba deprivace




rozbití překážky překážku se nepodaří rozbít prodlévání ve fantazii

zoufalství rezignace setrvávající neadjustivní

bojovnost

rozhodnutí se ke kontrole popudu

sublimace nebo deviace vnitřní konflikt a úzkost "zlovolné potlačení"

stav konfliktu a úzkosti

fantazie a ostatní "obrany" pokus o represi regresivní vyjádření potřeby

formování neurotických symptomů

konverze regrese psychosomatické úzkostně depresivní

poruchy symptomy

-je patrné, že protahovaná frustrace (deprivace) může vést až ke vzniku neurózy (případně psychózy)

-dvojí zaměření agrese: proti jiným osobám-hetropunitivita (krajním případem je vražda), proti sobě samému - autopunitivita (krajním případem je sebevražda); autopunivita může mít nejrůznější formy nevědomé autodestruktivity - je-li frustrací vyvolán silný pocit viny, jedinec se trestá nevědomě sám (nevysvětlitelné havárie)

DEPRIVACE - protahovaná frustrace, dlouhodobé neuspokojování, vede ke vzniku neurózy až psychózy
Stres

- je to silná frustrace, která vzniká tehdy, působí-li na člověka silný podnět dlouhou dobu, nebo ocitne-li se v nesnesitelné situaci, které se nemůže vyhnout, a setrvává-li v ní

- má za následek nadměrné vzrušení, na které organismus odpovídá nejprve poplachovou reakcí, která přechází v pokus o adaptaci a nepodaří-li se, pak ve vyčerpání

- poplachová reakce vyvolává fyziologické změny (zvýšenou srdeční činnost a krevní tlak, pokles teploty kůže, hormonální změny atd.), které jsou provázeny emocemi neklidu a ohrožení a dalšími negativními pocity

- při neschopnosti individua vyrovnat se se stresem dochází k vyčerpání a v extrémních případech i ke smrti

- vyčerpává zásoby adaptační energie

- vztah stresu a frustrace: stres je frustrací silné motivace ( žije-li jedinec v nadměrně hlučném prostředí nebo v nešťastném manželství a nemůže z těchto situací vystoupit, je tím vlastně frustrována jeho potřeba vyhnout se takovým nesnesitelným situacím, které ho stále iritují. Nachází se v situaci trvale silné frustrace, ve stresové situaci, v níž není možná adaptace)

- negativní vlivy působící ve stresových situacích =stresory (fyzické, sociální resp. psychické)

- při kontaktu se stresorem dochází ke kompletní fyziologické reakci = mobilizace rezerv = vyčerpání zásob adaptační energie = psychosomatické choroby

- přehled působnosti různých stresorů (hodnoty vyjadřují sílu negativního vlivu) - úhrnná hodnota 150 bodů této škály dává 37% pravděpodobnost tělesného onemocnění, 300 bodů již 80% pravděpodobnost

smrt manželského partnera 100

rozvod 73

trest vězení 63

zranění nebo nemoc 53

svatba 50

těhotenství 40

sexuální problémy 39

přírůstek v rodině 39

změna finanční situace 38

půjčka nad 10 000 dolarů 31

vypršení půjčky 30

začátek nebo ukončení školy 26

změna životních podmínek 25

změna osobních zvyklostí 24

potíže s nadřízeným 23

změna pracovní doby 20

změna bydliště 20

změna návyků volného času 19

půjčka pod 10 000 dolarů 17

změna návyků na spánek 16

dovolená 13

vánoční svátky 12

- zvládnutí ("coping") - zvládnutí působícího stresoru - nasazení sil k boji se stresem (uplatňuje se jednota osobnosti a jejího životního prostředí

- boj s vnějšími stresory ("coping strategies") - např. student obávající se těžké zkoušky studuje mnoho hodin

- boj s vnitřními stresory ("defensive strategies" - jsou nevědomé) - např. jiný student v téže situaci tráví večery v hospodě, hodně pije, zapomene si natáhnout budík a zaspí

Tři způsoby zvládnutí:

1. Zaměření na změnu nebo odstranění vnějších podmínek vyvolávajících stres (instrumentálně orientované zvládnutí)

2. Zaměření na vnitřní změnu, na eliminaci či reinterpretaci negativních emocí (emocionálně orientované zvládnutí)

3. Zaměření na změnu významu pro jedince, na přehodnocení situace (zaměření zvládnutí na přecenění)

- čistě racionální řešení stresové situace je vždy jednostranné, subjekt je vždy angažován emočně, důležitá je podpora sociálního okolí

- sociálně psychologické aspekty stresu

stres



kognitivní složka sociálně-psychologická emocionální složka vegetativní složka

stresu složka stresu stresu stresu


orientační zaměření

(přikrčí se a pozoruje)

osobnostní expanze stabilizující

pozici individua ve skupině


- informační exploze

- dotěrná pohostinnost

- solidární postoje

- exaltace v interpersonálních

vztazích



- stabilizace pozice, role vynucené prokazování

- utváření neform. skupin pomoci partnerovi

zvětšování aktivity kontaktů zmenšování aktivity kontaktů

aktivizace kontaktů aktivizace kontaktů vyhýbání se kontaktům

konzolidujících skupinu dezorganizujících skupinu odmítání partnera

- podpora cíle skupiny (vůdce) - odpor proti cílům skupiny pocit vlastní cizosti

- přijímání odpovědnosti - odvrat od odpovědnosti uzavření se do sebe

- přátelské vztahy s druhými - pocit cizosti vůči druhým

osobnostní expanze ničící

pozici jedince

- živelná agrese

- sebevražda

- symptomy stresu: zvýšená vzrušivost nebo utlumenost, křečovitost, nesoustředěnost, neschopnost uvolnit se psychicky i fyzicky, svalový třas nebo ochablost, přeskakující a "přiškrcený" hlas, projevy zkratkovitého jednání, zvýšení nebo snížení aktivity, netrpělivost, narušená soudnost a myšlenková plynulost, chybné úkony, roztržitost, zhoršená koordinace všech funkcí, zvracení, průjem a nutkání k močení


ANTISTRESOVÉ PROGRAMY

RELAXACE

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama